info@saharating.com +90 212 291 97 91 / for English click here...

Davranış Kuralları

DAVRANIŞ KURALLARI

Şirketimiz davranış kuralları olarak IOSCO (Uluslararası Sermaye Piyasaları Komisyonu)’nun kurallarını aynen benimsemiş olup, aşağıdaki gibidir:

I. GİRİŞ

A.     KURALLARIN KAPSAMI

Bu dökümandaki davranış ilkeleri;

1)     SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tüzel  kişiliğini,
2)     SAHA ortaklarını, yönetim ve denetim kurulu üyelerini, derecelendirme komitesi
üyelerini,
3)     SAHA’da  tam gün ya da yarım gün çalışan meslek personelini ve öteki personeli,
4)     Geçici süreli hizmetler sunan taşeronları,

kapsar.

Kurallarda SAHA’ya yapılan bütün atıflar, yukarıdaki kişilere de yapılmış sayılır.

B. TANIMLAR

Kurumsal yönetim derecelendirmesi; kurumların; hissedar haklarına ve kamuyu aydınlatma faaliyetlerine verdikleri önem, menfaat sahipleri ile ilişkilerinin düzeyi, yönetim kurullarının etkinliği ve verimliliği hakkında bir görüştür.

Kredi derecelendirmesi; bir işletmenin değerinin, bir kredi yükümlülüğünün, bir borcun ya da borç benzeri enstrümanın veya bunun ihraççısının; uygulanabilirliği önceden test edilmiş bir yöntemle  notlandırılmasıdır.

Derecelendirme notları, derecelendirilen firmaların sermaye piyasası araçlarının hiçbiri için satma, satın alma ya da tutma önerisi değildir.

C. DAVRANIŞ KURALLARININ TEMELLERİ

SAHA davranış kuralları; aşağıdaki dokümanları temel alır:

IOSCO (Uluslararası Sermaye Piyasaları Komisyonu) İlkeleri

Kredi derecelendirme kuruluşları, bir tarafta borç ve borç benzeri enstrümanlar ihraç edenler ile diğer tarafta bunları satın alanlar arasında oluşabilecek bilgi eksikliği ve yanlış bilgilenmeyi ortadan kaldırmaya yönelik değerlendirmelerini yayınlarlar. Kalitesiz, eksik ve üzerinde bi-hakkın çalışılmamış derecelendirme raporları, piyasa katılımcılarına yeterli bilgiyi sağlamaz. Hatta, bu tür raporlar katılımcıları yanlış yönlendirebilir. Bu tür raporlamalar, çıkar çelişkileri ve firma içi ya da dışı etkilenmeler, kredi derecelendirme kuruluşlarının bağımsızlıklarını zedeleyerek güvenilirliğini ve inanılırlığını yitirmesine neden olur.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının, hem yatırımcı kitlesine karşı hem de derecelendirdikleri kurum ve kuruluşlara karşı sorumlulukları vardır. Derecelendirilen kurum ve kuruluşlara karşı sorumluluklarının başında da bazı şirket bilgilerinin gizliliği ve bunların korunması gelir.

SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınlamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri, SAHA A.Ş.’nin kurumsal yönetim derecelendirme metodolojisinde kullandığı temel kaynaktır. Firmaların Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum dereceleri, bu ilkeler doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ortaya koyduğu oransal ağırlıklar kullanılarak ölçülür.  Derecelendirme sürecinde edinilen tüm şirket bilgilerinin gizliliği temel prensiptir. Bunlar SAHA A.Ş. “gizlilik yönetmeliği” çerçevesinde ilgili kategorilerde saklanır.

II. SAHA DAVRANIŞ KURALLARI

A. DERECELENDİRME İŞLEMİNİN KALİTESİ VE BÜTÜNLÜĞÜ

1)  SAHA A.Ş, değerlendirmesini yaparken elde ettiği tüm bilgileri, drecelendirme
metodolojisine uygun olarak gerçekleştirmek amacı ile yazılı talimatnameler yayınlar
ve bunların eksiksiz uygulanmasını sağlar. Uygunluklarını düzenli olarak kontrol eder.

2)  SAHA A.Ş., ciddi, sistematik ve mümkün olan yerlerde tarihi veri ile test edilebilir
nitelikte bir metodoloji kullanır.

3)  Bir firma incelenirken, uzman/uzmanlar, daha önce SAHA A.Ş. tarafından yayınlanmış
ve tutarlı bir metodolojiyi, tavizsiz ve sürekli olarak kullanmak zorundadır.

4)  Derecelendirme notu, uzman tarafından değil, SAHA A.Ş.’nin komitesi tarafından
verilir. Bu not, elde edilen tüm bilgileri yansıtır ve SAHA A.Ş.’nin daha önce
yayınlanmış metodolojisi ile tutarlıdır.  SAHA A.Ş., konusunda uzman olan, yeterli
bilgiyi haiz ve tecrübeli elemanlar kullanır.

5)  SAHA A.Ş., derecelendirme sırasında elde ettiği ve not vermesine zemin hazırlayan
bilgileri, yerel ve uluslararası kurallara uygun olarak saklar.

6)  SAHA A.Ş. ve uzmanları, ihraççının kredibilitesini düşürecek ya da kamuoyunu
yanıltabilecek raporlar yayınlamaktan kesinlikle kaçınırlar.

7)  SAHA A.Ş., herhangi bir enstrümanı ya da firmayı inceler iken, inceleme kalitesinin
yüksekliği açısından, yeterli kaynak ayırır.  Bir firmayı derecelendirmeye kabul
ederken ya da mevcut firmaların derecelendirme süresini uzatırken, yeterli donanımda
ve sayıda personel tahsis eder, ayrıca bu personelin gerekli tüm bilgilere
ulaşabileceğini garanti altına alır.

şekilde yapılandırılmıştır.

B. İZLEME VE GÜNCELLEŞTİRME

SAHA;

1)  Derecelendirme notunu aşağıdaki şekilde izler ve güncelleştirir:
●  Müşteride ve/veya işlerinde sözleşme süresi içinde meydana gelen ve
derecelendirme notunu etkileyebilecek her türlü gelişmeyi izler.

●  Müşteriden bu izleme için gerekli bilgileri ister ve gelen bilgileri değerlendirir.

●  Belirlenmiş takvim içinde derecelendirme notunu gerekiyorsa revize eder.

2)  Müşteri sözleşmeyi feshettiğinde ya da kamuya açıklanmış bir derecelendirme faaliyeti
kendiliğinden sona erdiğinde bunu kamuya açıklar.

C. DÜRÜSTLÜK VE ÇELİŞKİDEN KAÇINMA

SAHA;

1)  Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurallarına ve ilgili öteki yasal ve yönetsel
düzenlemelere tam bir uyum gösterir.

2)  Müşterilerine, kamuoyuna ve yatırımcılara adil ve doğru bilgiler sunar.

3)  Hiçbir koşulda, kurumsal yönetim ve/veya  kredi notu için garanti vermez.

4)  Olumsuz bir derecelendirme notunu, olası olumsuz sonuçları nedeniyle vermekten
kaçınmaz.

5)  Verdiği derecelendirme notu; müşterisinin sahipleri, yöneticileri, çalışanları ile  mevcut
veya potansiyel ilişkilerinden etkilenmez.

6)  Derecelendirme faaliyetlerini, danışmanlık ve eğitim gibi öteki faaliyetlerinden ve rutin
yönetim uygulamalarından ayrı tutar. Bu faaliyetlerin çelişki ya da çıkar çatışması
(conflict of interest) yaratmasına engel olur.

7)  Üçüncü kişiler ya da çalışanlar tarafından bildirilen etik dışı bir durumun gereğini vakit
geçirmeden yerine getirir, istihbaratı sağlayanların kimliklerini  gizli tutar.

D. BAĞIMSIZLIK

1)  SAHA Derecelendirme Uzmanlarının ücretleri, işin gereğini uygun belirlenmiştir ve
müşterinin derecelendirme faaliyeti karşılığında ödediği ücretten bağımsızdır.

2)  SAHA Derecelendirme uzmanları ya da çalışanları, müşteri ile derecelendirme
sözleşmesi imzalanması aşamasında yapılan görüşmelerden haberdar edilmezler ve
bu görüşmelere katılmazlar.

3)  SAHA ortakları, derecelendirme uzmanları ve çalışanları, derecelendirme sözleşmesi
devam etmekte olan bir müşterinin hisse senetlerine ya da  türev araçlarına yatırım
yapmazlar.

4)  SAHA; aşağıdaki durumlarda uzmanlarının ve çalışanlarının derecelendirme işlemine
katılmamasını ve/veya katılımlarının derecelendirme notunu etkilememesini sağlar:

a)  Uzman ya da çalışan, müşterinin ya da onun yan/kardeş kuruluşunun hisse
senetlerini önceden satın almışsa (yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları hariç),

b)  Uzman ya da çalışan, yakın geçmişte müşterinin ya da onun ana/yan/kardeş
kuruluşunun emrinde çalışmışsa,

c)  Uzman ya da çalışanın, müşteri işyerinde ya da ana/yan/kardeş kuruluşunda
birinci dereceden akrabası  veya iş ortağı varsa,

5)  SAHA A.Ş. ortakları, uzmanları ve çalışanları; tanıtım ve reklâm amacıyla dağıtılan
küçük eşyalar dışında, müşteriden hediye kabul etmezler, borç almazlar.

6)  SAHA A.Ş. uzmanları ve çalışanları, müşterinin herhangi bir çalışanı ile olan ilişkilerini
yöneticilerine bildirirler. Bu tür ilişkilerin çıkar çatışması yaratma olasılığı, SAHA A.Ş.
yöneticileri tarafından her türlü önlemler alınarak ortadan kaldırılır.

E. KAMUYA VE YATIRIMCILARA KARŞI SORUMLULUKLAR

1)  Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Notlarının Açıklanmasında  Zamanlama ve
Şeffaflık:

SAHA;

a)  Derecelendirme notunun verilmesi ve güncellenmesi yöntemlerini, politikalarını ve
bunlarda gerçekleştirdiği değişiklikleri kamuya açıklar.

b)  Derecelendirme metodolojisini ve yöntemlerini, üçüncü şahısların anlayabileceği
açıklıkta, kamuya duyurur. Ayrıca her kredi notu seviyesinin ne anlama geldiği de
açık bir biçimde anlatılır.

c)  Derecelendirme notlarını, önceden bildirdiği takvime uygun olarak kamuya açıklar.
Bu açıklamalarda, not gerekçelerini ve derecelendirme işleminin süresini de
duyurur.

d)  Her güncellemede, bir önceki notun ne olduğunu ve açıklanma tarihini açıklar.

e)  Kredi derecelendirme çalışmasında, verilen notun değişim ihtimallerini (yıllık
olarak), nota ait batış olasılığını (probability of default) da açıklar.

f)  Müşterinin açıklanmasını istemediği notu açıklamaz.

g)  Müşteri, sonraki güncellemelerden birinin sonucunun açıklanmasını istediğinde, o
döneme ilişkin ilk notunu ve önceki güncellemelerini de açıklar.

h)  Açıklanmış bir nota ilişkin güncelleme sonuçlarının açıklanmaması taleplerini kabul
etmez.

i)  Açıklanması istenen notları hiçbir ek ücret ve masraf talep etmeksizin internet
sitesinde kamuya duyurur.

j)  Aşağıdaki koşulların varlığı halinde, müşteri talebi ve katılımı olmaksızın da
derecelendirme yapabilir; bu notları, talep olmaksızın yapılan çalışmaya
dayandığını belirtmek suretiyle açıklayabilir (müşterinin sınırlı bilgi ve veri sağladığı
durumlar da  talep olmayan durumlardan sayılır).

i.  Bu  notların yayımlanmasında kamunun ya da yatırımcıların çıkarı varsa,

ii.  Böyle derecelendirme yapabilecek ve izleyebilecek  bilgi ve veriye sahip
olabiliyorsa,

iii.  Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve  ilgili kuruluştan, bu konudaki SPK tebliğine
uygun şekilde yazılı onay alınmışsa,

SAHA;

a)  Müşterinin derecelendirme faaliyeti için verdiği şirket bilgilerini, müşterinin onayı
olmaksızın; basın açıklamasında, konferans ya da seminer benzeri toplantılarda,
diğer müşterilerle ilişkilerde, üçüncü şahıs ya da kurumlar nezdinde kullanmaz.

b)  Müşteri bilgilerini hırsızlık, sahtekârlık ve benzeri tehlikelerden korur.

c)  Uzmanlar ve çalışanlar, gizlilik konusundaki SAHA prosedürlerini bilir; bu bilgileri
periyodik olarak sınanır.

d)  Uzmanlar ve çalışanlar, müşteri bilgilerini ve olası derecelendirme faaliyetlerini
açıklamama taahhüdü altındadırlar.

e)  Uzmanlar ve çalışanlar, müşteri bilgilerini hisse senedi ve tahvil piyasalarında
kullanmama taahhüdü altındadırlar.

f)  Gizlilik ihtiva eden bilgi neticesinde verilmiş derecelendirme notunu, gizli bilgiyi
açıklamadan, kamuya duyurabilir.

g)  Derecelendirme hizmeti esnasında, gizlilik anlaşmasına aynen SAHA A.Ş. gibi

uyacak, dışarıdan kişi ve kurumlar ile çalışabilir.